Chủ nhật, 12-7-2020 |
---
Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công
06/06/2019
 (Chủ tịch Hồ Chí Minh)
Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công
(1890 – 1969) Nhà cách mạng, Chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam, người viết và đọc bản Tuyên ngôn Độc lập Việt Nam.